ตารางเปรียบเทียบการใช้ WMI ตะแกรงเหล็กแทนการใช้เหล็กเส้นกลม


เหล็กเส้นกลม WMI ตะแกรงเหล็ก
รายการ น้ำหนัก (kg/m2) AS(cm2/m) รายการ น้ำหนัก (kg/m2) AS(cm2/m)
 Ø  6.00 mm. @ 10 cm. 4.44 2.83  Ø  5.00 mm. @ 15 cm. 2.06 1.31
 Ø  6.00 mm. @ 15 cm. 2.96 1.89  Ø  4.00 mm. @ 15 cm. 1.32 0.84
 Ø  6.00 mm. @ 20 cm. 2.22 1.42  Ø  4.00 mm. @ 20 cm. 0.99 0.63
 Ø 6.00 mm. @ 25 cm. 1.78 1.13  Ø  4.00 mm. @ 25 cm. 0.80 0.50
 Ø  6.00 mm. @ 30 cm. 1.48 0.94  Ø  4.00 mm. @ 30 cm. 0.66 0.42
 Ø  9.00 mm. @ 15 cm. 6.66 4.24  Ø  6.00 mm. @ 15 cm. 2.96 1.89
 Ø  9.00 mm. @ 20 cm. 5.00 3.18  Ø  6.00 mm. @ 20 cm. 2.22 1.42
 Ø  9.00 mm. @ 25 cm. 4.00 2.54  Ø 6.00 mm. @ 25 cm. 1.78 1.13
 Ø  9.00 mm. @ 30 cm. 3.32 2.12  Ø  6.00 mm. @ 30 cm. 1.48 0.94
 Ø  9.00 mm. @ 40 cm. 2.50 1.59  Ø  4.30 mm. @ 20 cm. 1.14 0.73

ตัวอย่างการคำนวน
สูตร As (WMI) = 0.44 x As (เหล็กเส้น)
เหล็กเส้น ø6.00 mm. @ 20 cm. : As = 1.42 cm2/m.
As (WMI) = 0.44 x 1.42
               = 0.62
ดังนั้น สามารถใช้ WMI ตะแกรงเหล็ก ø 4.00 mm. @ 20 cm. : As = 0.63 cm2/m. แทนได้